آموزش کامپیوتر
قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ

با توجه به نوسان قیمت گوشی موبایل، در اینجا قیمت گوشی های سامسونگ را در اختیار شما قرار می دهیم.

برای آگاهی از موجودی گوشیبا ما تماس بگیرید.

قیمت گوشی ها به تومان می باشد.

قیمت ۳ خرداد ۱۳۹۹
سامسونگ
قیمت مدل  رد
             ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ S20Ultra 5G ۱
              ۲۱,۰۳۰,۰۰۰ S20Ultra  ۲
              ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ S20Plus ۳
              ۱۴,۷۸۰,۰۰۰ NOTE 10Plus  ۴
               ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ NOTE 10 256 ۵
              ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ NOTE 9 ۶
               ۵,۵۷۰,۰۰۰ A9 128 R6 ۷
               ۱۴,۷۱۰,۰۰۰ S10PLUS ۸
               ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ S10 ۹
                             –   A80 ۱۰
                             –   A71 R8 ۱۱
                             –   A70 ۱۲
               ۴,۷۷۰,۰۰۰ A60 ۱۳
                ۵,۲۰۰,۰۰۰ A50S 128 R6 ۱۴
                             –   A50S 64 ۱۵
                ۶,۰۶۰,۰۰۰ A51 R6 ۱۶
                             –   A50 R6 ۱۷
                             –   A50 R4 ۱۸
               ۴,۵۰۵,۰۰۰ A30S 128/R4 ۱۹
                ۴,۰۰۹,۰۰۰ A30S 64 ۲۰
                             –   A30S 32 ۲۱
               ۳,۴۳۰,۰۰۰ A20S ۲۲
                ۲,۹۰۰,۰۰۰ A10S ۲۳
               ۲,۳۶۰,۰۰۰ A01 ۲۴
                             –   A2Core ۲۵